یکشنبه 8 خرداد 1401 - 13:08

زندگی اجتماعی آقا جمال بربرودی

در بعد اجتماعی آیت الله سید جمال الدین رضوی بربرودی الیگودرزی منشاء اثرات خیر بسیاری برای الیگودرز و مردمش بود.