سه شنبه 14 تیر 1401 - 01:14

زندگی اجتماعی آقا جمال بربرودی

در بعد اجتماعی آیت الله سید جمال الدین رضوی بربرودی الیگودرزی منشاء اثرات خیر بسیاری برای الیگودرز و مردمش بود.