سه شنبه 14 تیر 1401 - 01:42

ابعاد سیاسی زندگی آقا جمال بربرودی

صبغه سیاسی یکی از بارزترین مشخصه های متعلّمان اوّلین دوره حوزه مقدّسه قم می باشد، لذا حضور موثّر مرحوم آیت الله حاج سیّد جمال الدّين بربرودی در عرصه سیاست نیز امری طبیعی و بدیهی از آن منظر تلقّی می شود در این کلیپ به زندگی سیاسی حضرت آیت الله پرداخته شده است